INA VELEPRODAJA

Natječaj za projekt stimulacije ugradnje autoplina

datum objave: 04.03.2019.

I. PREDMET NATJEČAJA

INA – Industrija nafte, d.d. pokreće projekt stimulacije ugradnje autoplina kojim se građane Republike Hrvatske želi potaknuti na ugradnju autoplina kao alternativnog goriva i time pridonijeti smanjenju onečišćenja okoliša na području Republike Hrvatske.

Projekt je namijenjen zastupnicima plinskih sustava u Republici Hrvatskoj s mrežom instalatera plinskih sustava koji se nalaze i registrirani su u Republici Hrvatskoj.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Za projekt stimulacije ugradnje autoplina po ovom Natječaju podnositelji zahtjeva prijavljuju se putem ispunjavanja obrasca (pdf ili excel format) i slanjem potrebne dokumentacije kojom dokazuju ispunjenje tehničkih uvjeta te ponudom cijene plinskog uređaja na e-mail autoplin@ina.hr ili na adresu INA, d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10 s naznakom za Poslovanje UNP-a od 5. ožujka 2019. u 00:00 sati do 11. ožujka 2019. do 23:59 sati. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Za prijavu na natječaj, prijavitelj je dužan ispuniti sve navedene tehničke uvjete:

  1. Autoplinski sustav koji se ugrađuje u vozila treba biti odobren od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo te je kao dokaz potrebno dostaviti Rješenje o odobrenju DZM-a.
  2. Zastupnik se obvezuje ugovoriti s instalaterima prodaju i instalaciju OBD1 uređaja (prednost ima OBD2 uređaj).
  3. Minimalno tri godine garancije na plinski sustav.
  4. Zastupnik mora nominirati koordinatora koji služi za komunikaciju između Ine i instalatera u svojoj mreži i koji je odgovoran za mjesečno izvještavanje o ugradnjama.
  5. Mjesečno izvještavanje o ugradnjama (dostava dokumenata za svaku ugradnju).
  6. Nužno je da mreža instalatera zastupnika može osigurati minimalno 100 ugradnji mjesečno.
  7. Prednost ima mreža zastupnika koja ima regionalnu pokrivenost mreže (više lokacija na području Republike Hrvatske).
  8. Potrebno je priložiti detaljnije informacije o plinskom uređaju, broj do sada ugrađenih uređaja te reference.

III. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na prijavu imaju zastupnici plinskih sustava u Republici Hrvatskoj koji zadovoljavaju uvjete natječaja.

IV. OSNOVNI KRITERIJI ZA ODABIR
Odabir zastupnika bit će po kriteriju najpovoljnijih tehnički prihvatljivih ponuda.
Po odabiru, zastupnik je dužan osposobiti sve instalatere koji sudjeluju u akciji te o tome dostaviti izvještaj, kao i popis ovlaštenih instalatera.

V. SELEKCIJA

Nakon pregleda ponuda, INA, d.d. će kontaktirati odabrane zastupnike po navedenom osnovnom kriteriju za odabir u roku od 10 radnih dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda, o čemu će podnositelji ponuda biti obaviješteni u roku od 5 radnih dana od dana donošenja odluke.

Za finalni odabir moguće je da će ponuđači biti pozvani na prezentiranje plinskog sustava.

VI. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PONUDA

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. će temeljem odluke pozvati odabrane zastupnike na potpisivanje Ugovora o suradnji za projekt stimulacije ugradnje autoplina i to najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Odabrani zastupnici potpisuju dva ugovora – Ugovor o suradnji s INA karticama i Ugovor o suradnji s Poslovanjem UNP-a.

Ugovorima o suradnji uređuju se obveze između instalatera koji se nalazi u mreži zastupnika i INA, d.d.

VII. OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail autoplin@ina.hr.